Przedszkole Niepubliczne "Sigma i Pi"

Program

Praca dydaktyczno-wychowawcza w naszym przedszkolu oparta jest na programach zgodnych z podstawą programową MEN:

  Program edukacji przedszkolnej – “Plac Zabaw”, Aleksandra Szyller, Paulina Sowa (Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne).

Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci – “Nasze przedszkole”, Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska (Wydawnictwo MAC Edukacja).

  “Klucz do uczenia się” – moduły matematyczne programu wychowania przedszkolnego wg  G. Dolya. N. Veraksa.

 “Odwiedźmy krainę liczb” – koncepcja nauczania matematyki we wczesnym dzieciństwie wg dr G. Friedricha.

Wybrane przez nas programy pozwalają nauczycielowi na samodzielne projektowanie adekwatnych sytuacji edukacyjnych oraz stałe monitorowanie rozwoju przedszkolaka. Wyjątkowość tych programów polega na tym, że przełamują one dotychczasowy model edukacji oparty na zapamiętywaniu i odtwarzaniu informacji. Zamiast tego uczą dzieci logicznego myślenia i efektywnego wykorzystywania swojej inteligencji do samodzielnego rozwiązywania problemów. Programy te dają szansę nauczycielowi na dobór różnorodnych treści, metod i form aktywności dla każdego dziecka z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, zainteresowań i zdolności. Stawianie dzieciom zadań w sytuacjach mobilizujących do twórczego myślenia i rozwijanie kreatywności ułatwi im  radzenie sobie w rozwiązywaniu problemów, a w przyszłości w dorosłym życiu.

Podstawową metodą wykorzystywaną w naszej koncepcji programowej wspierającą aktywne, zaangażowane procesy uczenia się dzieci jest Metoda Projektów opracowana przez światową ekspertkę z zakresu  wczesnej edukacji Profesor Lilian Katz. Podczas pracy Metodą Projektów dzieci prowadzą badania na określony temat szukając odpowiedzi na postawione przez siebie pytania i hipotezy dotyczące badanego tematu poprzez obserwacje, badania, eksperymenty, wyprawy terenowe, rozmowy z ekspertami.

Wszystkie zajęcia programowe odbywają się codziennie. Szczegółowe zadania dostosowane są do kondycji i składu grupy, zainteresowań i potrzeb rozwojowych dzieci.

Możliwość komentowania jest wyłączona.